Terapie a kroužky

pro rozvoj a radost našich dětí

Logopedie

Úterý


Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti  ve všech rovinách u všech věkových kategorií.

Naše logopedky dlouhodobě pracují s dětmi a dospívajícími s mentálním a kombinovaným postižením nebo težšími vývojovými vadami řeči.

Logoped: Mgr. Jiřina Čermáková a Mgr. Lenka Hlaváčková

Fyzioterapie

Čtvrtek


Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému. K diagnostice, terapii a prevenci používají fyzioterapeuti speciální techniky, většinou manuálního charakteru.


Naše fyziotrapeutka je přípravena konzultovat konkrétní problémy dítěte se ZP i jeho rodičů a hledat způsoby a cesty řešení, které jsou právě pro ně vhodné a je možné je zařadit do běžného života rodiny.

Fyzioterapeut: Miroslava Zyková

Tvořivé odpoledne s muzikoterapií

Středa 14:00 - 16:00


Tvořivé odpoledne s muzikoterapií umožnuje dětem se zdravotním postižením pravidelně se potkávat (jedno odpoledne týdně) v bezpečném prostoru. Nabízet jim v této době aktivity, které jsou  přínosné pro rozvoj jejich osobnosti. Děti budou pod vedením lektora, muzikoterapeuta a současně s podporou dobrovolníků rozvíjet svoji tvořivost, fantazii, sebevyjádření, sebevědomí, jemnou motoriku,  grafomotoriku, posilovat sociální a rozhodovací schopnosti.


Muzikoterapie vychází z poznání, že hudba léčí, harmonizuje tělo i duši, přináší radost. Pracuje s prožitkem zvuků a rytmů, využívá relaxační techniky, techniky extáze, imaginaci a mnoho jiných technik, vedoucích např. k uvolnění, soustředění, odpočinku.

Muzikoterapeut: Mgr. Marcela Dohnalova, lektor: Ladislava Heiesová s dobrovolníky

Čtenářský klubík

Pondělí


Čtenářský klubík probíhá v prostředí, kde se knihy přirozeně nacházejí - v knihovně na sídlišti. Individuální přístup a přátelské prostředí vede malé čtenáře/posluchače k prožitku čtení jako zábavy a přirozené součásti života. V klubíku se zaměřujeme nejen na rozvoj čtenářských dovedností, soustředěného poslechu, porozumění textu, slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, ale i na rozvoj sociálních dovedností.

Provází: Mgr. Lenka Hlaváčková s dobrovolníky

Canisterapii

V současné době probíhají nepravidelná setkáni se psy v rámci tvořivých odpolední


Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.


Ergoterapie

Pozastaveno do návratu ergoterapeutky z RD


Ergoterapie je léčebná metoda, jejímž primárním cílem je umožnit člověku zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.

Naše ergoterapeutka se formou hry zaměřuje na podporu vývoje dětí a dospívajících s mentálním a kombinovaným postižením ve všech oblastech každodeního života. Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání.  Radí s úpravou prostředí, nabízí možnosti stimulace pro aktivní zapojení rukou do hry, vhodné pozice pro hru, výběr hraček a nápady pro rozvoj grafomotoriky.

Ergoterapeut: Bc. Petra PŘÍHODOVÁ

Arteterapie

v současné době neprobíhá, hledáme arteterapeuta


Pomáhá poznávat a ovlivňovat lidskou psychiku a mezilidské vztahy, podporuje sebevyjádření pomocí různých výrazových prostředků, zároveň podporuje spolupráci, schopnost kooperovat s jinými lidmi.